fp4Kontakt os:

Børneattest

Børneattest


En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.
Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.
Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.
Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.
Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.


Bestil børneattest
En børneattest kan bestilles på to måder:
• Digitalt via linket - [klik her]
• Skriftligt hos Rigspolitiet Hent samtykkeerklæring [klik her]

Bestil børneattest digitalt
Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til virksomheden, myndigheden eller foreningen. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

For at bestille en børneattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en børneattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Trin for trin – bestilling af børneattest
1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
2. Angiv årsag til bestilling af attesten
3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
a. Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
b. Ved flere personer: Der kan bestilles børneattester på op til 50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
6. Gennemse bestillingen
7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
8. Bestillingen sendes til politiet
9. Udskriv evt. kvittering
10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
11. Attesten bliver sendt til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale postkasse
Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Bestil børneattest ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet
Personen, som børneattesten vedrører, skal have underskrevet en særlig samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at der udstedes en børneattest til en angivet myndighed, forening eller virksomhed. Det skal endvidere fremgå, hvad hjemlen til at indhente attesten er.

Hvad står der på en børneattest
En børneattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder mv. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
• Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgår af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.
Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Hvornår kan der indhentes en børneattest
Der kan indhentes en børneattest, når myndigheder, virksomheder, foreninger og andre, skal ansætte eller beskæftige personer, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år som led i deres ansættelse eller beskæftigelse. Det kan f.eks. være skolelærere, fodboldtrænere, spejderledere, dagplejemødre, livreddere i en svømmehal eller pedeller på skoler.
Der kan også indhentes børneattester på familiemedlemmer m.v. over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være tilfældet for personer med bopæl sammen med en dagplejemor.

Hvornår er der pligt til at indhente børneattest
I en række situationer er der en pligt for arbejdsgiveren eller foreningen til at indhente en børneattest. Pligten omfatter i visse situationer også familiemedlemmer m.v. over 15 år. Hvem, der er pligt til at indhente børneattester på, er reguleret i en række bekendtgørelser udstedt i medfør af børneattestloven.

Læs mere om pligt til at indhente børneattester på Kulturministeriets hjemmeside - [klik her]
En børneattest kan ikke indhentes i situationer, hvor den ansatte eller beskæftigede ikke som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvis en børneattest ikke er ren, betyder det ikke nødvendigvis, at borgeren ikke kan blive ansat eller beskæftiget. Myndigheden, virksomheden eller foreningen skal vurdere, om oplysningerne er til hinder for ansættelsen eller beskæftigelsen.

Ved spørgsmål mv.

Kontakt
Rigspolitiet
Kriminalregisteret
Tlf.: 35 21 62 01, hverdage ml. kl. 9:00 – 12:00.
E-mail: e-attester@politi.dk

Kilde: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/